EU4Me

Projekt Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU (ang. Learning European Diversity: Respecting Multiculturalism, Multilingualism, Minorities and Migration in the EU) poteka od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 v okviru Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Projekt je del programa Erasmus+. Glavni cilj projekta je poučevati, učiti se in razpravljati o trenutno ključnih tematikah v okviru Evropske unije: večkulturnosti, večjezičnosti, manjšinah in migracijah med učenkami in učenci osnovnih šol ter učitelji v sodelovanju s strokovnjaki s področja političnih znanosti, evropskih študij, edukacijskih študij, obramboslovja, komunikologije, prava, jezikoslovja in sociologije. Namen projekta je razviti inovativna učna orodja, ki bodo izboljšala znanja o evropskih povezovalnih procesih, razvila pozitiven odnos do evropskih idej in vrednot, povečala zavedanje o pravicah evropskih državljanov ter specifično pomagala razumeti in spoštovati večjezičnost in večkulturnost kot značilnosti Evropske unije, razumeti migracije kot enega od ključnih dejavnikov, ki sooblikujejo današnji svet, ter poudarila pomen družbene vključenosti manjšin in njihovih pravic. Da bi dosegli te cilje bomo uporabili neformalne didaktične pristope in medpredmetno povezovanje; dvoletno sistematično projektno delo z učenci z metodo aktivnega raziskovanja v izobraževanju ter spodbujanje učenk in učencev pri kritičnem mišljenju z organizacijo tekmovanj v debatah o EU tematikah ter pri pisanju esejev. Aktivnosti projekta bodo vključevale tri seminarje za učitelje, 14 delavnic za učence, 14 dogodkov na osnovnih šolah ter dva dogodka v Ljubljani. Projekt EU4Me tako združuje trajnost dobrih praks ter razvoj novih učnih orodij in pristopov.

 

Dostopnost