Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Organi šole in kadrovska zasedba


Odgovorne osebe

Ravnateljmag. Jure Radišek
Pomočnica ravnateljaJasna Drešček
Vodja podružnicePetra Artnak
Predsednica Sveta šoleMateja Rozman
Predsednik Sveta starševmag. Jože Turnšek
Predsednik Šolskega skladaDamijan Slakan
Tajništvo šoleMarija Pišek
Računovodja šoleNataša Štancer

Strokovni organi šole

Vodstvo šole

Ravnatelj šole ob pomoči njegove pomočnice in vodje podružnice zagotavlja nemoteno delovanje zavoda tako, da:

 • se povezuje z Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in z drugimi strokovnimi institucijami, z ustanoviteljico šole Občino Šentjur, z delavci šole, učenci in starši, krajevnimi skupnostmi v šolskem okolišu in drugimi,
 • v sodelovanju in s podanimi mnenji odbora za kakovost, strokovnih delavcev šole, učiteljskega zbora in sveta staršev določa razvojne cilje zavoda, ki jih potrdi svet zavoda,
 • določa kratkoročne cilje zavoda, ki se jih prioritetno zasleduje v posameznem šolskem letu,
 • oblikuje letni delovni načrt, ki ga potrdi svet zavoda,
 • v sodelovanju z računovodsko službo pripravi vsebinski in finančni načrt za koledarsko leto ter letno poročilo, ki je sestavljeno iz poslovnega poročila in računovodskega poročila, vse dokumente sprejme svet zavoda,
 • oblikuje poročilo ravnatelja in samoevalvacijsko poročilo na podlagi statistično obdelanih podatkov šolskega leta, poročil strokovnih aktivov, odbora za kakovost in strokovnih delavcev ter ostalih zaposlenih glede na realizirane dejavnosti,
 • preveri povratne informacije o zadovoljstvu s strani učencev, lahko pa tudi njihovih staršev in zaposlenih, katere se zbere s pomočjo ankete ob koncu šolskega leta in med letom preko oddanih mnenj,
 • izvaja sprotno spremljanje finančnega poslovanja in pedagoškega dela,
 • organizira vzgojno izobraževalni proces tako, da pri tem zagotovi realizacijo operativnih ciljev, opredeljenih v letnem delovnem načrtu,
 • zagotavlja in dokazuje, da strokovni delavci načrtujejo delo, sprotno spremljajo in analizirajo rezultate dela in načrtujejo spremembe.

Učiteljski zbor

Sestavljajo ga vsi učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo na šoli, šolska svetovalna služba in drugi strokovni delavci zaposleni na šoli. Sestanki zbora so praviloma ob ponedeljkih, med 7.30 in 8.10.

Učiteljski zbor:

 • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih s pedagoškim procesom,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • predlaga nadstandardne in druge programe in dejavnosti,
 • daje mnenja o predlogih ravnatelja za napredovanja,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • odloča o napredovanju učencev z negativnimi ocenami ob zaključku šolskega leta,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje pomočnika ravnatelja in ravnatelja.

Razredniki

Učitelj razrednik:

 • vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
 • analizira učne in vzgojne rezultate oddelka,
 • skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev,
 • sodeluje s starši,
 • zbira in urejuje podatke o učencih in vodi predpisano dokumentacijo,
 • sodeluje s šolsko svetovalno službo,
 • oblikuje predloge za splošni učni uspeh učencev,
 • odloča o morebitnih vzgojnih ukrepih,
 • oblikuje oddelek kot socialno skupino,
 • oblikuje plan razrednih ur.

Strokovni aktivi

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, določijo kriterije za izbor učbenikov in delovnih zvezkov, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Naloge strokovnih aktivov:

 • sprotni pregledi učnih načrtov, prilagajanje vsebin, usklajevanje dela in izmenjava izkušenj,
 • spremljanje in obravnavanje metodično didaktičnih in psiholoških spoznanj,
 • organizacijske in vsebinske priprave na posamezne aktivnosti,
 • vzporedno in navpično povezovanje z drugimi aktivi,
 • sodelovanje na aktivih in študijskih skupinah v občini in regiji,
 • predlogi za nabavo učil in strokovne literature,
 • študij šolske zakonodaje,
 • podrobni študij učnih načrtov,
 • izdelava letnih priprav,
 • izdelava tematskih in didaktičnih priprav,
 • izdelava programa izobraževanja,
 • načrt opremljanja učilnic,
 • načrtovanje dela s starši,
 • izmenjava gradiv in informacij,
 • vodenje dokumentacije o delu.

Odbor za prehrano

Ravnatelj imenuje 9-člansko skupino za prehrano, ki jo sestavljajo:
predsednik odbora,
organizator šolske prehrane, 
vodja šolske kuhinje,
šolski svetovalni delavec,
strokovni delavec razredne stopnje,
predstavnik staršev centralne šole,
predstavnik staršev podružnice,
predstavnik vodstva šole.

Naloge skupine za prehrano:

 • daje mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane,
 • pripravi vzorce obrazcev za preverjanje stopnje zadovoljstva učencev s šolsko prehrano,
 • obravnava predloge in pripombe učencev oziroma staršev,
 • vsaj enkrat med šolskim letom preverja stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in izvajanje dejavnosti, s katerimi vzpodbuja kulturo prehranjevanja,
 • druge dogovorjene naloge.

 


Akt o sistemizaciji
Opis delovnih mest
Seznam delovnih mest

 

 

Dostopnost