Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Ko ne veš, kako ravnati, kadar:

 • Imaš težave pri učenju (Kako naj se učim, da bom čim bolj uspešen? Strah me je testa ali ocenjevanja)?
 • Te je strah in imaš težave doma ali v šoli?
 • Se ne znaš vključiti v skupino vrstnikov ali pa te sošolci »zafrkavajo«?
 • Si želiš na letovanje?
 • Se odločaš za bodoči poklic?
 • Bi se želel z nekom samo pogovarjati?

Oglasi se v svetovalno službo.

Šolska svetovalna služba svetuje učencem, staršem in pedagoškim delavcem. Pri delu sodeluje z vodstvom šole in po potrebi z zunanjimi institucijami šole.

Delo je usmerjeno v skrb za celovit razvoj otrok in odraščajoče mladine. Učence spremlja od vstopa v šolo do devetega razreda.

PODROČJA DELA:

 • učenje in poučevanje (Učenci z učnimi težavami: koordinacija pomoči učencem, sodelovanje z zunanjimi institucijami. Učenci s posebnimi potrebami: koordinacija dela z UPP-pomoč pri  usmerjanju, priprava individualiziranega programa, evalvacija dodatne strokovne pomoči, vodenje dokumentacije, neposredno delo z učenci, svetovanje staršem, sodelovanje z zunanjimi institucijami. Nadarjeni: evidentiranje in identifikacija ter delo z nadarjenimi učenci. Vsi učenci: priprava tematskih razrednih ur, delavnic.)
 • šolska kultura, vzgoja, klima, red (Pomoč učencem z vzgojnimi težavami: preventivni  in kurativni programi, šolska mediacija, individualno in skupinsko delo z učenci.)
 • telesni, osebni (čustveni, spoznavni) in socialni razvoj (Svetovanje in neposredna pomoč učencem s težavami v telesnem,  spoznavnem, čustvenem in socialnem razvoju, koordinacija dela z zdravstvenim domom, CSD in drugimi institucijami.)
 • karierna orientacija (Tehniški dan na srednji šoli. Posamezne predstavitve srednjih šol (glede na interes učencev). Razredne ure na temo poklicne orientacije. Individualno in skupinsko poklicno svetovanje učencem in staršem. Roditeljski sestanki.)
 • socialno-ekonomske stiske (Pomoč učencem, ki imajo težave zaradi socialno-ekonomskih razmer. Pomoč pri reševanju finančnih težav in stisk.)
 • svetovalno-preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja (razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja, učnih navad ipd., vključevanje skupin učencev v projekt POGUM, kjer razvijamo kompetence podjetnosti).

Vsa dela šolska svetovalna služba opravlja za osnovnošolski in prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom na matični šoli ter osnovnošolski program na podružnični šoli Blagovna.

Šolsko svetovalna službo sestavljata Darja Steblovnik in Jožica Novak.

Staršem svetujemo, da se za srečanje predhodno dogovorite (telefonsko, osebno ali prek elektronske pošte svetovalne službe: svetovalna.sluzba@fmalgaja.si, darja.steblovnik@fmalgaja.si, jozica.novak@fmalgaja.si) med 7. in 14. uro.

Svetovalna služba sodeluje tudi s šolsko specialno pedagoginjo Silvo Škoberne, inkluzivno  pedagoginjo Sabino Jager ter koordinira delo z zunanjimi izvajalci dodatne strokovne pomoči (DSP).

 

Dostopnost