Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Naslov zavoda: Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur
Telefon: 03 746 38 00
Fax: 03 746 38 03
E-naslov: tajnistvo@fmalgaja.si

Odgovorna uradna oseba: mag. Jure Radišek, ravnatelj
Telefon: 03 746 38 04
E-naslov: ravnatelj@fmalgaja.si

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.fmalgaja.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1 Splošni podatki o zavodu
Seznam organizacijskih enot: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur
Podružnična šola Blagovna, Proseniško 22, 3230 Šentjur

Tip dejavnosti: osnovnošolsko izobraževanje
Šifra dejavnosti: 85.200
Davčna številka: 48313033 (nismo zavezanci za DDV)
Matična številka: 5087805000
Številka podračuna: 01320-6030682177
Spletni naslov centralne šole: www.fmalgaja.si
Spletni naslov podružnice: www.blagovna.si

Telefonske številke centralne šole:
03 746 38 00 – tajništvo
03 746 38 02 – računovodstvo
03 746 38 07 – zbornica
Telefonske številke podružnice Blagovna:
03 749 18 98 – zbornica
03 749 18 99 – kuhinja

2.2 Organigram zavoda

Organigram

2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Uradna oseba: mag. Jure Radišek, ravnatelj; telefon: 03 746 38 04

2.4 Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda

2.4.1 Notranji pravni akti

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Franja Malgaja Šentjur
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 • Požarni red
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o žigih

2.4.2 Državni predpisi

splošno področje:

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o računovodstvu
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
 • Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja

3. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Zakon o OŠ
Zakon o organizaciji in financiranju

 

 

Dostopnost